Blue Flower

ประกาศ

วัดโอไฮโอธรรมาราม
*****

ขณะนี้ทางวัดกำลังปิดปรับปรุงเว็บไซต์ จึงขออภัยมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมขณะนี้ 

ทางทีมงานคงต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับปรุงเว็บไซต์ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วัดโอไฮโอธรรมาราม