Get Adobe Flash player

ประวัติวัด

วัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram) ตั้งอยู่เลขที่ 1765  Huy Rd. Columbus, Ohio 43224  โทรศัพท์ 614-263-6331  ซึ่งมีพื้นที่ 0.17 เอเคอร์  แบ่งออกเป็นสองอาคาร คือ ที่พักสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์

ตราสัญลักษณ์ของวัด

ออกแบบโดยพระรักษพล กุลวฑฺฒโน และคุณตะวัน คำสุจริต ซึ่งได้นำเอาธรรมจักร (วงล้อแห่งธรรม) และโลกุตรธรรม 9  (หมายถึง มรรค 4  ผล 4  นิพพาน 1) มาเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ             

ประวัติความเป็นมา    

            จุดประกายสืบเนื่องมาจากการที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และคณะศรัทธาชาวเมืองโคลัมบัส (Columbus) และบริเวณใกล้เคียง มีความต้องการสร้างวัดธรรมยุตในรัฐโอไฮโอ   และได้กราบเรียนปรึกษาพระเถระและผู้บริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยลำดับ ที่สำคัญ คือ พระราชสิทธิโมลี (ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา) และพระวิธูรธรรมาภรณ์ (รองประธานฯ รูปที่ ๒), พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม), พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส (เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร)                                      

วัตถุประสงค์ของวัด

         1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

          2. เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจโดยทั่วไป  

          3. เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา

       4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามหลักพระพุทธศาสนา

          5. เพื่อช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

เหตุการณ์สำคัญ

              -วันที่ 17 พฤศจิกายน 2550  พระธรรมทูตรักษพล (ครูบาเอวัง) กุลวฑฺฒโน จากวัดพุทธธัมมธโร มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  มาปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริหารดูแลสำนักสงฆ์วัดโอไฮโอธรรมารามแห่งนี้เป็นวันแรก

        -วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ได้รับอนุมัติจากรัฐโอไฮโอ เป็นองค์กรประกอบกิจทางศาสนาโดยไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) ในชื่อวัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram)

         -วันที่ 2-3  กุมภาพันธ์ 2551 ทางวัดร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดงานกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1 และอีกหลายครั้งในเวลาต่อมา (ครั้งที่ 2 วันที่   23 สิงหาคม 2551, ครั้งที่ 3 วันที่  27 กันยายน 2552, ครั้งที่ 4 วันที่  19  มิถุนายน 2553, และครั้งที่ 5 วันที่  4 กันยายน 2554)

-วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 พระศิริชัย มารชิโน และพระรักษพล กุลวฑฺฒโน ได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์วัดโอไอโอธรรมารามแห่งนี้เป็นครั้งแรกของการก่อตั้ง

         -วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 ทางวัดได้อัญเชิญพระพุทธชินราช (จำลอง) เข้าประดิษฐานเป็นพระประธานสำนักสงฆ์วัดโอไฮโอธรรมาราม

         - วันที่ 14  มิถุนายน 2552 ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2552 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย พระธรรมทูตรักษพล กุลวฑฺฒโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์วัดโอไฮโอธรรมารามอย่างเป็นทางการ

         -วันที่ 9 มีนาคม 2553  ทางวัดได้รับการยกเว้นภาษี Tax Exemption จาก Federal Income Tax

            -วันที่ 12  มิถุนายน 2553 ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26/2553 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี่ มลรัฐฟลอริดา ได้พิจารณาลงมติรับรองวัดโอไฮโอธรรมาราม เป็นสมาชิกคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และพระรักษพล กุลวฑฺฒโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม

-วันที่ 12  มิถุนายน 2554 ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27/2554 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม  เมืองโบลิเวีย รัฐนอร์ทแคโรไลนา พระรักษพล กุลวฑฺฒโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดโอไฮโอธรรมารามอย่างเป็นทางการ

ทางด้านศาสนวัตถุ

            วัดมีอาคาร 2 หลัง คือ 1) ที่พักสงฆ์ ซึ่งนอกจากจะมีห้องพักพระธรรมทูตแล้ว ยังมีห้องโถงเพื่อประกอบศาสนพิธี และชั้นล่างมีห้องประชุมเอวังไว้จัดกิจกรรมบริการสังคม  2) ศาลาเอนกประสงค์ ซึ่งทางวัดมีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้คงทนถาวรและสวยงาม เพื่อใช้ในจัดงานพิธีต่างๆ (กำลังอยู่ในระหว่างจัดหาทุน)

 

ทางด้านศาสนบุคคล

-ฝ่ายบรรพชิต  มีพระสงฆ์และพระธรรมทูต มาปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก และข้อบังคับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเป็นแบบแผนในการปกครองของวัด  มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บริหารดูแลและรับผิดชอบในกิจการต่างๆ ของวัด  รวมทั้งพระลูกวัดได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่งทางวัดได้กำหนดกิจวัตรประจำวันที่สำคัญมีดังนี้

             07.00 น. ทำวัตรเช้าและเจริญเมตตาภาวนา

             10.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

             20.00 น. ทำวัตรเย็นและเจริญเมตตาภาวนา

         -ฝ่ายคฤหัสถ์  มีคณะกรรมการบริหารวัดช่วยดูแลจัดการเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม  มีการประชุมและพิจารณาเรื่องสำคัญต่างๆ     ซึ่งทางวัดยังได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยยึดหลักสามัคคีธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทางด้านศาสนพิธี

         ในแต่ละเดือนของทุกๆ ปี ทางวัดได้กำหนดงานงานบำเพ็ญบุญกุศล  ที่สำคัญดังนี้คือ งานบุญวันขึ้นปีใหม่, งานบุญวันมาฆบูชา, งานบุญวันสงกรานต์, งานบุญวันวิสาขบูชา, งานบุญวันอาสาฬหบูชา, งานบุญวันเข้าพรรษา, งานบุญวันแม่ (พิธีบูชาคุณมารดา), งานบุญวันสารท, งานบุญวันออกพรรษา, งานบุญกฐินสามัคคี, งานบุญวันพ่อ (พิธีบูชาคุณบิดา)

ทางด้านศาสนธรรม

          ทางวัดมุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะในทุกวันอาทิตย์ ภายหลังจากถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์แล้ว จะมีการสวดมนต์ไหว้พระ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำ        นอกจากนี้ยังมีการแจกหนังสือและเทปธรรมะ (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  เพื่อเป็นธรรมวิทยาทาน

การร่วมทำบุญกุศล

         นอกจากการมาทำบุญที่วัดโดยตรงแล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังสามารถส่งเช็คหรือโอนเข้าธนาคาร Chase บัญชี Checking เลขที่ 74-923-7327 สั่งจ่ายในนาม “WAT OHIO DHAMMARAM”

            -ในประเทศไทย สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารองเมือง ชื่อบัญชี “วัดโอไฮโอธรรมาราม (สหรัฐอเมริกา)” เลขที่บัญชี 236-204743-1 (ออมทรัพย์)

            ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญสร้างวัดโอไฮโอธรรมาราม จงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป สาธุพุทโธ  

วัดโอไฮโอธรรมาราม    

 แดนเขตคามของชาวพุทธทุกหมู่เหล่า

มุ่งทำดีมีวินัยจิตไม่โศกเศร้า 

  ภายใต้ร่มเงาพุทธธรรมอำไพ

วัดโอไฮโอโคลัมบัส  

  เจิดจรัสวัฒนาสถาพร

บุญกุศลหนุนนำเกียรติ์กำจร  

 เป็นพุทธานุสรณ์แห่งความดีมีสุขใจ

วัดโอไฮโอธรรมาราม

สมญานามอารามบุญหนุนจิตใจ

ปฏิบัติธรรมกรรมฐานงานยิ่งใหญ่

จนได้หลักชัยในชีวิตนิจนิรันดร์

วัดโอไฮโอโคลัมบัส

ประจักษ์ชัดธรรมยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล

สามัคคีมีน้ำใจอภัยทาน

ร่วมสืบสานงานพุทธธรรมค้ำโลกา

วัดธรรมยุตพุทโธโอไฮโอ 

   ไม่ใหญ่โตมโหราฬทางวัตถุ

มุ่งทานศีลภาวนาขอสาธุ   

ตราบบรรลุมรรคผลจนนิพพาน

 

Copyright © วัดโอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา.